Uzmini nu

H2O

F
1
1
1
1
2
3
4
G
1
O
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
F
G
Em
Am

F
G
Am

CTo nevar atņemt, bet ar to var Amdot

CTo nevar iedot, bet ar to var Ampiedot

CTo nevar noturēt, bet ar to var izturētAm

CTo nevar nodzīvot, bet ar to var Amizdzīvot


Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Emnu - kas tas Amir?

Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Amnu


Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Emnu - kas tas Amir?

Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Amnu


CTo nevar pierādīt, bet ar to var pierādītAm

CTo nevar pazaudēt, bet ar to var atrastiesAm

CTo nevar izteikt vārdos, bet ar to var pateiktiesAm

CTo nevar nogalēt, bet ar to var Ammirt


Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Emnu - kas tas Amir?

Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Amnu


Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Emnu - kas tas Amir?

Uzmini Fnu - kas tas Gir?

Uzmini Amnu


F
G
Em
Am

F
G
Am

F
G
Em
Am

F
G
Am

F
1
1
1
1
2
3
4
G
1
O
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
F
1
1
1
1
2
3
4
G
1
O
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
F
G
Em
Am
F
G
Am
C
Am
C
Am
C
Am
C
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am
C
Am
C
Am
C
Am
C
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am
F
G
Em
Am
F
G
Am